W dniu 5 grudnia 2022 roku, w Koźminku odbyło się szkolenie pt. „Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy oraz rozwój uzależnień behawioralnych – czym są i co może powodować ich bagatelizowanie”. W szkoleniu wzięli udział członkowie gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Program szkolenia obejmował:

 1. Społeczny obowiązek przeciwdziałania i zawiadamiania o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego.
 2. Przyznanie części kompetencji właściwych wymiarowi sprawiedliwości dyrektorom szkół.
 3. Katalog środków wychowawczych.
 4. Obniżenie wieku, w którym nieletni może odpowiadać przed sądem rodzinnym, np. za kradzież.
 5. Zmianę definicji czynu karalnego poprzez objęcie nią wszystkich wykroczeń i wykroczeń skarbowych (dotychczas było to 12 najpoważniejszych wykroczeń).
 6. Umieszczanie w okręgowym ośrodku wychowawczym.
 7. Co oznacza umieszczenie w ośrodku leczniczym lub poprawczym.
 8. Udzielenie pomocy w wykonywaniu pieczy albo uczestniczeniu w sprawowaniu bieżącej pieczy nad dzieckiem nieletnim, które urodziły się w trakcie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych.
 9. Prewencyjne użycie kajdanek zakładanych na ręce, w przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo podjęcia próby ucieczki lub wystąpienia objawów agresji lub autoagresji.
 10. Czym są izby adaptacyjne.
 11. Nowa definicja przemocy, definicja osoby stosującej przemoc i osoby doznającej przemocy.
 12. Rozszerzenie osób objętych ochroną na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci będące świadkami przemocy domowej.
 13. Ustanowienie standardu podstawowych usług świadczących przez specjalistyczne ośrodki wsparcia osób doznających przemocy domowej.
 14. Doprecyzowanie przepisów dotyczących kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej.
 15. Zmiany dotyczące pracy zespołów interdyscyplinarnych i dotychczasowych grup roboczych, które funkcjonują w gminach.
 16. Specyfikę uzależnień behawioralnych.
 17. Praca z osoba uzależnioną.
 18. Działania profilaktyczne w związku z rozwojem uzależnień behawioralnych.
 19. Wpływ uzależnień na innych członków rodziny.
 20. Wybrane zagadnienia w ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.