W okresie od stycznia do września 2022 roku z pomocy specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, skorzystało dziewięć osób z terenu gminy Koźminek. W większości były to kobiety, doznające przemocy  ze strony najbliższych (najczęściej mężów, konkubentów), a także dorosłe dzieci doznające przemocy ze strony swoich ojców.

Specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie przepracował w omawianym okresie łącznie 86 godzin.

W pierwszym kontakcie na podstawie  kwestionariusza diagnostycznego specjalista stawia diagnozę sytuacji danej rodziny. Na jej podstawie podopieczna wskazuje na trudności w rodzinie, a także potrzeby swoje i całej rodziny. Bardzo ważnym jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb wg piramidy potrzeb Maslowa, w celu dalszego ustalania priorytetów. Kobiety doznające przemocy ze strony najbliższych wymagały wsparcia w procesie zidentyfikowania siebie w roli osoby doznającej przemocy, co pozwalało im, adekwatnie do sytuacji, określić cel główny, który podopieczne chciałyby osiągnąć. Specjalistyczne konsultacje odbywały się  w  kontakcie indywidualnym. 

Częstą metodą pracy specjalisty jest terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, w której podopieczny wyznacza cele terapii i podaje sposoby rozwiązania problemu. Specjalista wspólnie z podopiecznym poszukuje mocnych stron podopiecznego, skupiając się na rozwiązywaniu trudności, szukaniu rozwiązań problemów, natomiast nie analizuje się przyczyn i istoty trudności, nie odwołuje się do minionych przeżyć z przeszłości. Skupia się na pozytywach, na teraźniejszości i przyszłości, a nie na trudnej przeszłości. Wspieranie podopiecznych w budowaniu wizji przyszłości i stawiania sobie konkretnych celów. 

Rodzaje pomocy i wsparcia polegały na:

  • edukacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mechanizmie i fazach przemocy, procedurze Niebieskie Karty;
  • wsparciu emocjonalnym;
  • motywowaniu do działań;
  • poradnictwie:  dotyczyło również wskazania miejsc, zarówno na terenie gminy jak i powiatu, w których osoby uzależnione i współuzależnione mogą szukać pomocy;
  • poradnictwie prawnym z zakresu prawa rodzinnego i karnego, m.in. konsekwencje karne za przestępstwo  znęcania się nad najbliższym członkiem rodziny, pomocy w pisaniu wniosków, pozwów, pism procesowych;
  • oddziaływaniach pedagogicznych za pomocą metod i technik zmierzających do przywrócenia pożądanych cech osobo-poznawczych w obrębie motywacji;
  • warsztatach m.in. z radzenia sobie i opanowania lęku i stresu, wzmocnienia kompetencji rodzicielskich, porozumienia bez przemocy, podniesienia samooceny, stosowaniem konsekwencji, rozpoznania i uwolnienia się od manipulacji;

- w związku z prowadzeniem dochodzenia przez prokuraturę o podejrzenie przestępstwa znęcania się fizycznego i psychicznego nad najbliższym członkiem rodziny, przestępstwa nękania, brałam udział w postępowaniach i sprawach sądowych w Wydziale Karnym, a także w Wydziale Cywilnym.

Kobiety korzystające z pomocy i wsparcia, były umawiane na konsultacje przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku. Najczęściej były to osoby, w rodzinach, w których prowadzona była procedura Niebieskiej Karty.

Wieloletnia współpraca specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z Gminą Koźminek powoduje, że informacja o możliwości z korzystania ze specjalistycznej  pomocy przez jej mieszkańców staje się powszechna. Jest to efekt prowadzanej działalności informacyjnej, ale także przekazywania sobie przez podopieczne informacji o możliwości skorzystania z pomocy lub wsparcia specjalisty.

W omawianym okresie nie zgłosiła się żadna osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Osoby poszukujące pomocy i porady serdecznie zapraszam, we wtorki do Dworku Mielęckich w Koźminku ( po wcześniejszym umówieniu spotkania pod nr tel. 62 76 38 604 lub 76 37 026).

E. J. Marczyńska

Superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Certyfikat Nr 27 wydany przez Instytut Psychologii Zdrowia

Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.