W dniach 20 – 21 lutego 2023 roku w Szkole Podstawowej w Koźminku przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów z klas IV - VIII pt.: „Jesteś ważny, jesteś ważna. Uzależnienia – narkotyki i dopalacze”. Szkolenie dotyczyło także cyberprzemocy, hejtu w internecie, jak również wszelkiego rodzaju uzależnień behawioralnych. Celem warsztatów było wskazanie czynników chroniących i czynników ryzyka dotyczących zdrowia psychicznego i fizycznego dla w/w grup wiekowych. Przeanalizowano zależność tego co dzieje się w naszej głowie, z tym co dzieje się w naszym ciele. Omówiono i przeanalizowano możliwe źródła pomocy (np. rodzina, szkoła, inne instytucje), kiedy czujemy, że nasze emocje i myśli zaczynają sprawiać nam ból. Przeprowadzono ćwiczenia jak mówić o swoich emocjach, jakie stosować nazewnictwo. Rozmawiano również o wpływie emocji na samopoczucie człowieka. Przećwiczono ponadto sposoby odmawiania i zachowania asertywne służące wzmocnieniu własnych decyzji. Przedstawiono czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z popadaniem w uzależnienia od substancji psychoaktywnych. W podsumowaniu określono konsekwencje prawne, społeczne i zdrowotne popadania w uzależnienia od narkotyków, dopalaczy, innych substancji psychoaktywnych. Na zakończenie przeprowadzono ćwiczenia integrujące, mające wzmocnić działania pomocowe klasy jako grupy i pojedynczych jednostek w różnych sytuacjach w grupie rówieśniczej.